W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), oraz wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000), informujemy że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa Kaczmarek Spółka z o.o. ul. Orna 63, 85-356 Bydgoszcz (dalej „Grupa Kaczmarek”).

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

A. jeśli są Państwo stroną umowy zawartej z Grupa Kaczmarek celem przetwarzania danych jest:

  • zawarcie i wykonanie umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. B RODO),
  • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Grupa Kaczmarek wynikających m.in. z przepisów podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. C RODO),
  • dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Grupa Kaczmarek (podstawa prawna:art. 6 ust. 1 lit. F RODO).

Podanie danych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy.

B. jeśli są Państwo pracownikiem firmy, która jest stroną umowy zawartej z Grupa Kaczmarek i zostali Państwo wskazani w treści umowy jako osoba reprezentująca kontrahenta, kontaktowa lub odpowiedzialna za realizację poszczególnych zadań wynikających z umowy, celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy oraz dochodzenie i obrona przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Grupa Kaczmarek (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. F RODO).

3. Informacja dla osób ubiegających się o zatrudnienie
W związku z przesłaną przez Państwa aplikacją dotyczącą chęci podjęcia zatrudnienia, dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 22[1] § 1 Kodeksu pracy oraz ewentualnej zgody, na cele związane z procesem niniejszej rekrutacji przez okres trwania tej rekrutacji oraz okres miesiąca od jej zakończenia – chyba, że zostanie wyrażona zgoda na ich przetwarzanie na poczet przyszłych rekrutacji (w okresie 24 miesięcy następujących po wyrażeniu zgody). Odbiorcą danych osobowych będzie Grupa Kaczmarek.

4. Informacja dla osób zatrudnionych

Dane osobowe osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przetwarzane będą na podstawie art. 221 § 1, art. 221 § 2, art. 221 § 3 oraz 221 § 4 Kodeksu Pracy, art. 36. ust. 10 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, art. 11 ust. 2. pkt. 6 oraz art. 11 ust. 3 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników; art. 125 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, art. 229 Kodeksu Pracy oraz art. 94 pkt. 9a i art. 94 pkt 9b Kodeksu Pracy, w wykonaniu obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Dane osobowe mogą być przetwarzane także na podstawie odrębnie wyrażonej zgody. Dane będą przetwarzane przez okres zatrudnienia oraz okres przechowywania dokumentacji pracowniczej – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Ponadto dane są przetwarzane na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 w zw. z art 2 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych przez okres przewidziany przepisami dot. przechowywania dokumentacji związanej z pracowniczymi planami kapitałowymi.

Odbiorcą danych osobowych poza Administratorem mogą być serwisanci programów komputerowych wykorzystywanych przez spółkę do prowadzenia działalności, a w przypadku uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych podmiot zarządzający.

5. Kategorie przetwarzanych Państwa danych osobowych to:

  • dane potwierdzające tożsamość, w szczególności imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, datę urodzenia,
  • dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres email, adres zamieszkania,
  • dane identyfikacji podatkowej, KRS, NIP
  • dane dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego – jeśli jest to konieczne dla świadczonych usług,
  • dane dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej – jeśli jest to konieczne dla świadczonych usług,
  • dane dotyczące działalności zawodowej, gospodarczej.


Ponadto Grupa Kaczmarek może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją.

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Inwestor na zlecenie, którego realizowana jest inwestycja lub prowadzone są prace budowlane,  kontrahenci Grupa Kaczmarek i inne podmioty, jeśli ich udział jest konieczny do realizacji powyższych celów.

7. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, za pomocą których Grupa Kaczmarek realizuje wskazane cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów tzn. do czasu zrealizowania umowy, zakończenia okresu gwarancji lub rękojmi, przez czas wymagany przepisami prawa w przypadku danych finansowych, przedawnienia roszczeń lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Grupa Kaczmarek.

9. Mają Państwo prawo do żądania od Grupa Kaczmarek dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

10. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

11. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

12. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.